Lascari: una poesia per l’addio alla stazione ferroviaria

Una poesia per dire addio alla stazione ferroviaria. E’ stata composta da Salvatore Piazza che ha voluto documentarla con quattro storiche foto che ritraggono la stazione in quattro momenti della vita lascarese.

Addiu stazioni

Si rici di sti tempi c’à l’omu di oggi và a progrediri,
inveci, haiu l’impressioni c’à unni voli sapiri di lu so avveniri:
vuoli cancillari cu na buotta di ruspa lu passatu:
n’tò corpu è tuttu spalatu, e cancillatu.

E pi stu principiu, senza esitazioni
Ietterannu n’terra la nostra stazioni.
Ma d’unni vinni sta progettazioni?
In primis: a genti nenti ni sappi,
in secundis: cocchi cosa appurò, ma s’ascurdò
e in terzis si ni pintì e ora mali ni finì!

Amicu!
Se vuoi na cosa bella ricurdari
lu me cunsigliu oggi hai ascutari:
vieni a viriri la nostra stazioni
prima c’à nterra l’annu a ittari .

Oh povera stazioni
ricca di ricordi e di emuzioni chi fini farai?
Chi di nui in futuru ti vuoli guardari
u film “Novu cinima paradisu avi a taliari”.

Rigraziamu lu regista Peppucciu Turnaturi,
c’à “stazioni di “Giancaldu” ti fici addivintari,
faciennuni ‘ntà la storia di lu cinima entrari.

O stazioni ricca di tanta spranza:
Quannu da studenti la matina di la partenza,
pinsannu all’esami pareva c’avevimu n’a mattanza,
ma lu ritornu pi lu bellu votu ripourtatu,
puru lu Montiliuni c’a eru lu titulari di la stazioni era rallegratu.

E li lavoratura la matina, aspittannu cu l’ansia la partenza,
speravinu di nun purtari ritardu a causa di na cuincidenza
e accussi ristari a postu cu la propria cuscienza.

Tu viristi i nostri curaggiusi patri quannu parteru
pi novi continenti a travagliari
pi la loru vita migliorari.

Lassannu sta terra e stu locu
cu lacrimi e dispiaceri
cu la spranza e cuntintizza
di un megliu e sicuru avviniri.

E viristi puro li nostri nanni chi aranci e limuiuna,
cacuocciuli e puramura e tutti frutti
di la nostra agricultura
carricavinu n’tà li vaguna.

E quannu tradotta addivintasti
pi li guerri infami e inutili
li figli di Lascari a lu frunti purtasti,
e anchi morti li riturnasti.

O stazioni c’hai passatu un seculu di vita,
cu lu tò giardino sempri ornatu, di gelsominu profumatu
e di marbuni russo circondatu.

Ora c’à ti vonnu mettiri di latu
abbattiri n’terra t’ hannu,
arresta sulu ricordu di lu tempu chi facisti
e pi nui lascaroti un granni dannu.

Salvatore Carmelo Piazza, 4 gennaio 2017

stazioneulascari1

stazioneulascari2